Djurgårdens begravningsplats

Majornas 3 rote. Redan 1786 talas om en "Arméns Flottas grav på Kungl. Djurgården", men först något senare gjordes inköp av plats till kyrkogård där. 1799 köpte Amiralitetsförsamlingen ett område i den s.k. "Lilla Knipelyckan" invid "Tegelbruket". Området utgjorde 100 alnar i längd och 50 alnar i bredd och priset var 150 riksdaler "riksgäldskontorets sedlar". Köpesumman anskaffades genom frivilliga bidrag från inte mindre än 79 bidragsgivare, Nettosumman av insamlingen utgjorde 168 rdr och 28 skill. specie. 1812 måste kyrkogården förstoras och ett till arealen något mindre område inkps norr om kyrkogården. Nu var priset mycket högre: 1000 rdr banko.

Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!


För att se bild klicka: